بحران هویت

آنچه فکر جوان امروزی جامعه را به خود مشغول کرده، امنیت فردا در جهت رسیدن به حداقل‌هایی است که هر آدمی حق داشتن آنها را دارد. ایمان و در پرتو آن، آرامش درونی، تنها چیزی است که می‌تواند امید به زندگی و تلاش، در راه نیل به اهداف قشر جوان را تضمین کند.

مشکلات و دغدغه‌های فکری حاصل از برخوردهای اجتماعی و مسائل پیرامون خود، در همه اعصار وجود دارد و فقط این بشر است که می‌تواند بدون توجه به اطراف خود در خویشتن خویش فرو رفته و راه درست و عاقلانه را برگزیند و معنا و غایت زندگی را کشف نماید.

در این صورت است که به هویت واقعی خویش دست یافته و قادر خواهد بود خود را از تکاپوی کاذب و بحران‌های تدریجی برهاند. نگارنده در این مقاله سعی دارد تا با پرداختن به مسأله روز و مهم بحران هویت و مسائل مربوط به آن، در نهایت، راه‌حل‌های پیشنهادی را با توجه به نظرات اسلام و نیز دانشمندان این فن تبیین نماید.

هویت، عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی و روانی و فلسفی و زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات گروه، به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر، دلالت کند و آنها را در یک طرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه‌ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد. انسان، دارای سه هویت است: هویت شخصی، هویت صنفی، هویت باطنی. شناخت هویت اول، شناخت منشأ بدنی انسان است؛ پدر، مادر، اصل، تبار، اقلیم، آب، خاک، نور، شهر و محله، همگی در ساختن هویت اول مؤثرند. هویت دوم، هویت فکری و فرهنگی است، که بدانیم در چه بستر فکری و ایدئولوژی و نظام آموزشی و مبانی اعتقادی نشأت گرفته‌ایم. هویت سوم، هویت باطنی است. در شناخت این هویت نیز باید مرکز نشأت یافتن آن را بشناسیم. هویت باطنی ما، روح ما، از چه چیز و از کجا پیدا شده و نشأت یافته است؟ کسی که این هویت را، یعنی روح و باطن خود را، به درستی بشناسد، می‌داند که از ماوراءالطبیعه طبیعت، از خدا، نشأت یافته است. معمولاً افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی الزاماً به یک هویت، وابسته نیستند و می‌توانند هویت‌های مختلفی را پذیرفته باشند. مثل هویت قومی، هویت دینی، هویت زبانی، هویت ملی، هویت جنسیتی و هویت مربوط به گروه‌های شغلی.

فهرست

مقدمه

بحران هویت

نیاز به هویت

دانشگاه، هدف یا وسیله

بحران هویت و مسأله جهانی شدن

بحران هویت در نوجوانان

تغییرات جسمانی و جنسی

تغییرات شناختی

عوامل اجتماعی

منابع و مآخذ

© Copyright filedoc.ir 2009-2012