بحران هويت

آنچه فكر جوان امروزي جامعه را به خود مشغول كرده، امنيت فردا در جهت رسيدن به حداقل‌هايي است كه هر آدمي حق داشتن آنها را دارد. ايمان و در پرتو آن، آرامش دروني، تنها چيزي است كه مي‌تواند اميد به زندگي و تلاش، در راه نيل به اهداف قشر جوان را تضمين كند.

مشكلات و دغدغه‌هاي فكري حاصل از برخوردهاي اجتماعي و مسائل پيرامون خود، در همه اعصار وجود دارد و فقط اين بشر است كه مي‌تواند بدون توجه به اطراف خود در خويشتن خويش فرو رفته و راه درست و عاقلانه را برگزيند و معنا و غايت زندگي را كشف نمايد.

در اين صورت است كه به هويت واقعي خويش دست يافته و قادر خواهد بود خود را از تكاپوي كاذب و بحران‌هاي تدريجي برهاند. نگارنده در اين مقاله سعي دارد تا با پرداختن به مسأله روز و مهم بحران هويت و مسائل مربوط به آن، در نهايت، راه‌حل‌هاي پيشنهادي را با توجه به نظرات اسلام و نيز دانشمندان اين فن تبيين نمايد.

هويت، عبارت از مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي و فرهنگي و رواني و فلسفي و زيستي و تاريخي همسان است كه به رسايي و رواني بر ماهيت يا ذات گروه، به معني يگانگي يا همانندي اعضاي آن با يكديگر، دلالت كند و آنها را در يك طرف زماني و مكاني معين به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از ساير گروه‌ها و افراد متعلق به آنها متمايز سازد. انسان، داراي سه هويت است: هويت شخصي، هويت صنفي، هويت باطني. شناخت هويت اول، شناخت منشأ بدني انسان است؛ پدر، مادر، اصل، تبار، اقليم، آب، خاك، نور، شهر و محله، همگي در ساختن هويت اول مؤثرند. هويت دوم، هويت فكري و فرهنگي است، كه بدانيم در چه بستر فكري و ايدئولوژي و نظام آموزشي و مباني اعتقادي نشأت گرفته‌ايم. هويت سوم، هويت باطني است. در شناخت اين هويت نيز بايد مركز نشأت يافتن آن را بشناسيم. هويت باطني ما، روح ما، از چه چيز و از كجا پيدا شده و نشأت يافته است؟ كسي كه اين هويت را، يعني روح و باطن خود را، به درستي بشناسد، مي‌داند كه از ماوراءالطبيعه طبيعت، از خدا، نشأت يافته است. معمولاً افراد و گروه‌هاي مختلف اجتماعي الزاماً به يك هويت، وابسته نيستند و مي‌توانند هويت‌هاي مختلفي را پذيرفته باشند. مثل هويت قومي، هويت ديني، هويت زباني، هويت ملي، هويت جنسيتي و هويت مربوط به گروه‌هاي شغلي.

فهرست

مقدمه

بحران هویت

نیاز به هویت

دانشگاه، هدف يا وسيله

بحران هويت و مسأله جهاني شدن

بحران هويت در نوجوانان

تغييرات جسماني و جنسي

تغييرات شناختي

عوامل اجتماعي

منابع و مآخذ

© Copyright filedoc.ir 2009-2012