چکیده

گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD) باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است.

اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج عملكردها مطالعاتي را انجام داده است و در آن به مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر دبيرستان ناحيه چهار مشهد براساس متغيرهاي جنس، سن، وزن، پايه تحصيلي، رشته تحصيلي، آخرين معدل تحصيلي، تحصيلات پدر، تحصيلات مادر، تعداد اعضاي خانواده چندمين فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ايم.

روش تحقيق در مطالعة توصيفي و روش نمونه گيري در دسترس مي‌باشد. جامعة آماري را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبيرستاني تشكيل داده‌اند.

ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلي بدني و چاقي كه داراي 33 آيتم مي‌باشد 19 سؤال ابتدائي در مورد اختلال ديس فيك و‌14 سؤال بعدي‌در مورد اختلال چاقي در پژوهش استفاده شده است .

تجزيه و تحليل داده‌ها به وسيلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتيجة پژوهش اين بود كه اين روش تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) مي‌باشد و روش آماري به صورت تصادفي از طريق نمونه‌گيري در دسترس مي‌باشد.

فهرست

فصل اول

كليات

مقدمه

طرح مسئله و اهميت آن

اهميت موضوع پژوهش

اهداف تحقيق

هدف فرعي

تدوين فرضية تحقيق

فرضيات اصلی

فرضيات فرعي

سوالهاي تحقيق

تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها

بدشکلی بدن

چاقی روانی

دانش آموزان

جامعه آماری

فصل دوم

پيشينه يا ادبيات

اختلالات شبه جسمي در DSMIV

اختلال بدريختي بدن

اختلال جسماني كردن

برخي از عوامل پويائي مشابه افسردگي

اختلال شبه جسمي نامتمايز

اختلال تبديلي

اختلال درد

همه‌گيرشناسي

خود بيمار انگاري

تشخيص، علائم و نشانه‌ها

همه گير شناسي

اختلال بدريختي بدن

انواع هذياني و غير هذياني اختلال بدشكلي بدني

بدشكلي بدني به عنوان يك عامل متغيير «وسواسي جبري» (OCD)

بدشكلي بدني و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغير يك اختلال تصوير بدن

بدشكلي بدني به عنوان يك اختلال روان تني

همه‌گير شناسي

سبب شناسي

تشخیص

ویژگی های بالینی

تشخيص افتراقي

سير و پيش آگهي

درمان

اجزاء درمان

(شيوه‌هاي درماني اضافي)

فصل سوم

روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه آماري

ابزار پژوهش

روش تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل پنجم

نتايج بحث و پيشنهاد

بحث و نتيجه گيري و تحليل فرضيه‎ها

پیشنهادات

فهرست منابع

© Copyright filedoc.ir 2009-2012