روانشناسی کار

نيروي كار ملي در مسير توسعه كشور، بعنوان سرمايه اي گرانبها در معرض مخاطرات و آسيب هاي جدي در بخشهاي مختلف اقتصادي قرار دارد. مشكلات و تهديدهاي گوناگون محيطي و عوامل طبيعي سبب مي گردد تا همه ساله تعدادي از كارگران در محيط هاي توليدي بعلت حوادث ناشي از كار يا بيماريهاي ناشي از عوارض محيط كار، جان خود را از دست داده يا دچار مسموميت‌ها و معلوليت‌هاي گوناگون شوند.
حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفه اي مشكلي نيست كه به تازگي رخ نموده باشد بلكه از روزي كه بشر با كار آشنا شده با آن دست به گريبان بوده و در نقاط مختلف جهان اتفاق مي افتد. اما نكته مهم، توجه به علل حوادث و يافتن راه حلهايي براي جلوگيري و يا كاهش آنهاست.
فرهنگ ايمني و حفاظتي در محيط كار ارتباط مستقيم با سلامت و بهداشت نيروي كار، رشد و توسعه اقتصادي جوامع دارد و مديريت منابع انساني نيازمند صيانت از نيروي كار و ايمن سازي محيط كار است.
در كشور ما ساليانه مبالغي جهت غرامتهاي دستمزد ناشي از ايام بيماري و نقص عضو ناشي از حوادث كار هزينه مي گردد و خساراتي به نيروي انساني فعال جامعه وارد مي گردد.

فهرست

مقدمه

تعریف کار

تعریف روانشناسی کار

كاربردهاي كنوني روانشناسي در محيط كار

مديريت ايمني

سيستم مديريت ايمني چيست؟

اهداف بهداشت و ايمني شغلي

پيشگيري از خطرات

اندازه گيريهاي كنترلي و پيشگيرانه

مدیریت تغییر

واكنش، آمادگي و پيشگيريهاي لازم در موقعيت هاي اضطراري

تدارکات

قراردادهاي پيمانكاري

ارزش و اهمیت بهداشت وایمنی در محیط کار

اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای

نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی

خط مش گذاری

اهمیت کمیته های ایمنی و بهداشت کار در صیانت از نیروی کار

بازار کار ایران و خلاء های موجود آن

ایمنی در برابر آلودگی های شیمیایی

بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی

نتیجه

منابع و مآخذ

© Copyright filedoc.ir 2009-2012